top of page
Banner-AAVM1.png

จดทะเบียนสมรสที่ไทยมีผลอย่างไรในออสเตรเลีย

หลายคนอาจจะสงสัย ว่าการจดทะเบียนสมรสที่ไทยต่างจากการจดทะเบียนสมรสที่ออสเตรเลียอย่างไร


ยังมีหลายๆคนที่เข้าใจว่าการจดทะเบียนสมรสที่ไทยนั้นไม่มีผลทางกฎหมายที่ออสเตรเลียหากยังไม่ได้ลงทะเบียนการจดทะเบียนสมรสกับทางการออสเตรเลีย ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด


โดยปกติแล้วการจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะจดที่ประเทศใดๆ ก็จะมีผลทั่วโลก ดังนั้นการจดทะเบียนสมรสที่เมืองไทยก็มีผลทางกฎหมายที่ออสเตรเลียเช่นกัน แต่การจดทะเบียนสมรส ณ ต่างประเทศจะไม่ได้รับการยอมรับในออสเตรเลียหาก

  • ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้จดทะเบียนสมรสกับผู้อื่นอยู่แล้ว

  • ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอายุยังไม่ถึงวัยที่จะสามารถจดทะเบียนสมรสได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตามกฎหมายออสเตรเลียคือ 18 ปีขึ้นไป หรือ 16 ปีขึ้นไปโดยได้รับอนุญาตจากศาล

  • ทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ทางฉันท์ญาติพี่น้องใกล้ชิด รวมไปถึงการเป็นญาติจากการอุปการะบุตรบุญธรรม และการเป็นพี่น้องพ่อเดียวกันหรือแม่เดียวกัน

  • เป็นการแต่งงานที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ได้เต็มใจแต่งงาน ไม่ว่าจะเป็นเพราะถูกข่มขู่ การหลอกลวง

การที่ชาวไทยจะจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติได้ ชาวต่างชาติผู้นั้นจะต้องนำใบรับรองโสดมาแสดงเสียก่อน ใบรับรองโสดนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า Certificates of No Impediment (CNI) แต่สำหรับการจดทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายออสเตรเลียจะไม่ต้องแสดงใบรับรองโสด


หลังจากการจดทะเบียนแล้ว ใบทะเบียนสมรสจะถือเป็นหลักฐานการแต่งงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้ได้ในออสเตรเลียด้วย เพียงแต่ต้องเอาไปแปลและรับรองการแปลเอกสารให้เรียบร้อยเสียก่อน หรือนำมาแปลที่ออสเตรเลียได้โดยหน่วยงานที่รับแปลเอกสารที่ออสเตรเลียคือ NAATI


อย่างไรก็ตาม การจดทะเบียนสมรสกับชาวออสเตรเลีย ไม่ว่าจะจดที่ไทยหรือที่ออสเตรเลีย ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้สิทธิทุกอย่างเฉกเช่นชาวออสเตรเลียคนหนึ่งทันที การจะได้สวัสดิการต่างๆจากรัฐบาล หรือการจะได้สัญชาติออสเตรเลียนั้นคุณจะต้องผ่านขั้นตอนการขอวีซ่าแต่งงานและทำตามเงื่อนไขตามที่กำหนดเสียก่อน เช่นคุณจะได้รับสวัสดิการทางด้านการรักษาพยาบาลหลังจากยื่นเอกสารขอวีซ่าแต่งงานเรียบร้อยแล้ว คุณจะสามารถยื่นขอสัญชาติออสเตรเลียได้ก็ต่อเมื่อคุณได้มาอยู่ที่ออสเตรเลียเป็นการถาวรแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี และได้วีซ่าถาวรแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี เป็นต้น


แหล่งข้อมูล: Smart Traveller

ดู 1,278 ครั้ง

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page