top of page
Banner-AAVM1.png

วีซ่าติดตาม (นักเรียน)

เมื่อก่อนถ้าถามว่ามาออสเตรเลียด้วยวีซ่าอะไร ส่วนใหญ่จะเป็นวีซ่านักเรียน แต่ปัจจุบันจะได้ยินว่า วีซ่าติดตามเสียเยอะ


วีซ่าติดตามคือวีซ่าอะไร?


ถ้าไปดูรายชื่อวีซ่าทั้งหมดที่ทางออสเตรเลียมี จะไม่พบว่ามีวีซ่าตัวไหนที่ชื่อนี้ ที่สำคัญหลายๆคนเข้าใจว่ามันคือ partner visa, spouse visa หรือ de facto ซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้


วีซ่าติดตาม คือวีซ่าที่จะทำให้เราติดตามคู่ครอง คู่สมรส มาอยู่ที่ออสเตรเลียได้ แต่การติดตามนั้นจะมีสองแบบ ซึ่งจะต้องเลือกประเภทการขอวีซ่าให้ถูกต้อง

1. ติดตามคู่ครองที่เป็นชาวออสเตรเลีย หรือมีผู้ที่วีซ่าถาวรของออสเตรเลีย รวมทั้งติดตามคู่ครองชาวนิวซีแลนด์ที่สามารถเป็นสปอนเซอร์ให้ได้ ในกรณีนี้เพื่อการมาอยู่ออสเตรเลียอย่างถาวร

2. ติดตามคู่ครองที่มาออสเตรเลียด้วยวีซ่าชั่วคราว เช่นวีซ่าทำงาน 482 หรือวีซ่านักเรียนเป็นต้น


การติดตามประเภทแรกนั้น ผู้ขอวีซ่าจะต้องยื่นขอวีซ่าประเภท Partner visa หรือที่เรียกกันง่ายๆว่า วีซ่าแต่งงาน หรือ วีซ่าดีแฟคโต้ ในฐานะที่ตนเองเป็นผู้สมัครหลัก หรือ primary applicant ส่วนการติดตามประเภทหลัง ส่วนใหญ่จะยื่นขอพร้อมกันกับคู่ครองในฐานะเป็น secondary applicant ในขณะที่คู่ครองเป็นผู้ยื่นขอวีซ่าในฐานะผู้สมัครหลักหรือ primary applicant


ดังนั้น ถ้าหากคู่ครองถือวีซ่านักเรียน ผู้ติดตามก็ถือวีซ่านักเรียนเช่นกัน ในฐานะผู้ติดตามหรือ secondary visa holder


ติดตามญาติพี่น้องได้ไหม?


สำหรับวีซ่านักเรียน คุณสมบัติของผู้ติดตามในฐานะ secondary visa holder นั้น หลักๆแล้วจะต้องเป็นคนในครอบครัวของผู้สมัครหลัก อันหมายถึง สามี, ภรรยา และบุตรที่อายุไม่เกิน 18 และยังไม่ได้แต่งงาน

ดังนั้น ญาติพี่น้องไม่สามารถขอวีซ่าติดตามผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนได้


ยื่นวีซ่าติดตามต้องทำอย่างไรบ้าง


การยื่นวีซ่าติดตามมีสองแบบ คือยื่นพร้อมผู้ขอวีซ่าหลัก และยื่นขอวีซ่าตามมาทีหลัง หลังจากคู่ครองได้วีซ่าแล้ว


ตอนผู้ขอวีซ่าหลักยื่นฟอร์มขอวีซ่านั้นจะต้องบอกด้วยว่ามีคู่ครองหรือยัง หากตอนขอวีซ่านั้นไม่ได้ระบุว่ามีคู่ครอง ในการยื่นขอวีซ่าติดตามจะต้องยื่นหลักฐานว่ามีคู่ครองภายหลังที่วีซ่าออกแล้ว คู่ครองจึงจะสามารถยื่นขอวีซ่าติดตามได้ หากแต่งงานก่อนแล้วแต่ไม่ได้ระบุตอนขอวีซ่า จะไม่มีสิทธิ์ในการยื่นขอวีซ่าติดตาม (ถือว่าเป็นการแจ้งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจจะมีผลต่อการยกเลิกวีซ่าได้)


ทำงานได้ไหม

ผู้ถือวีซ่าติดตามวีซ่านักเรียนจะได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ไม่เกิน 40 ชั่วโมงต่อ 2 สัปดาห์ในขณะที่อยู่ในออสเตรเลีย ยกเว้นวีซ่าติดตามนักเรียนในระดับปริญญาโทหรือสูงกว่าจะสามารถทำงานเกินที่กำหนดได้
Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page